De nr.1 website over de hond: honden rassen, internationaal nieuws, honden fokkers en duizenden foto's.
INFO Leden afdeling:   LOG IN OPTIES LOG UIT & WIE IS WIE

Gebruiksvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website 123dog.net. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

 

 

Niet toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich ertoe onder meer:

 

 

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiŽnt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of "posting" van computervirussen, of voor transmissie of "posting" van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

 

 

Linken naar deze site

Het is de bezoeker van 123dog.net toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de websitehouder, een koppeling aan te brengen tussen enerzijds zijn website en de site van 123dog.net indien de context van de link verband houdt met de inhoud van deze website en deze website niet discrediteert.

 

 

Aansprakelijkheid

 

123dog.net kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. 123dog.net gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden.

123dog.net is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de site zouden voorkomen.


123dog.net kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch door de auteur, de afgebeelde personen of de eigenaars van afgebeelde eigendommen, voor het verkeerdelijk gebruik of eventueel misbruik van de gepubliceerde afbeeldingen.

 

123dog.net behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen zonder gebruikers hierover vooraf op de hoogte te brengen.

 

 

Hyperlinks

123dog.net kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. 123dog.net heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door 123dog.net houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 

 

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiŽle of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat 123dog.net hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige terzake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

123dog.net besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van haar website. De teksten, tekeningen, foto's, films, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen, van welke aard ook, van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van 123dog.net of van derden.

 

Het gebruik, kopiŽren, vertalen, bewerken, wijzigen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site en de op en via deze website aangeboden informatie opslaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken) in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden. Dit geldt niet wanneer de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen.

 

Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe de intellectuele rechten van 123dog.net en van derden te eerbiedigen.

 

123dog.net behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken op te treden en alle maatregelen te nemen die zij geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid naar aanleiding van die initiatieven om welke reden ook, ten laste kan worden gelegd.

Indien u meent dat een werk waarop u auteursrechten heeft, op de 123dog.net internetsite werd gekopieerd, of dat uw intellectuele of andere rechten in dat kader werden geschonden, dan kan u hieromtrent steeds een mail sturen naar info@123dog.net met de vermelding van:

 

  • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en hoedanigheid;
  • een precieze identificatie van het werk of de rechten die, naar uw mening, werden geschonden;
  • de precieze plaats waar het materiaal zich bevindt, dat gebeurlijk via een hyperlink, een inbreuk op uw rechten zou plegen;
  • de vermelding dat u alle, gebeurlijke verantwoordelijkheid ten laste neemt voor het feit dat 123dog.net op uw verzoek het materiaal zal verwijderen of ontoegankelijk zal maken en dat u er zich toe verbindt 123dog.net te vrijwaren met betrekking tot eventuele vorderingen die op grond hiervan tegen 123dog.net zouden worden ingesteld.

 

Meer over het auteursrecht van de fotografen vindt u op http://www.sofam.be

 

Privacy of persoonsgegevens

 

123dog.net verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, registratieformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker 123dog.net de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan.

 

 

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt voor:

ß         het beheer van het klantenbestand;

ß         de sites en de aangeboden diensten;

ß         de uitgifte, de inning en de controle van de facturen;

ß         het verstrekkenvan informatie;

ß         om u op de hoogte te brengen van de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van 123dog.net.

 

 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

123dog.net kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals "browser type" of "IP-adres", het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de 123dog.net website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

 

 

"Cookies"

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de 123dog.net internetsite bent. Deze "cookies" worden gebruikt om het gebruik van de 123dog.net internetsite zo efficiŽnt mogelijk te laten verlopen. 123dog.net gebruikt enkel "cookies" om de gebruiker toe te laten zijn winkelkarretje te vullen. Onze "cookies" werken alleen voor de duur van uw bezoek en worden binnen het uur na het verlaten van de website automatisch beŽindigd. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen.

Indien u niet wil dat "cookies" worden gebruikt, dan kan u uw browser zo (laten) instellen dat de "cookies" gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van "cookies" niet accepteert en de "cookies" heeft gedeactiveerd of heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijke gevolgen voor het gebruiksgemak van de 123dog.net internetsite.

 

 

Uw recht

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kan uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@123dog.net.

 

Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het ministerie van justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

 

 

††††††††† Melding van schending van privacy:

Indien u meent dat 123dog.net een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, dan wordt u verzocht om 123dog.net daarvan meteen per e-mail op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@123dog.net. Alle mogelijkheden zullen worden aangewend om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

 

Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het ministerie van justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

 

 

Beperking van de toegang

 

123dog.net behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, eenzijdig en zonder kennisgeving. Dit zonder dat zij verplicht kan worden deze weigering ongedaan te maken.

 


English Francais